Regulamin

Regulamin Krajowego Konkursu Energetycznego
im. prof. Jacka Malko pod hasłem:
„Wszystko zależy od energii!”
Edycja IX

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Krajowym Konkursie Energetycznym im. prof. Jacka Malko pod hasłem: „Wszystko zależy od energii!”.
2. Organizatorem Konkursu jest:

FUNDACJA ŚWIADOMI KLIMATU z siedzibą we Wrocławiu (53-015), Al. Karkonoska 65, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000654573, NIP: 8992805402 (Organizator).

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
a) dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Przewodnicząca Komisji Konkursowej;
b) dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Członek Komisji Konkursowej;
c) mgr Ewa Kossak – Główny specjalista ds. Efektywności Energetycznej z Ministerstwa Energii – Członek Komisji Konkursowej;
d) dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej – Członek Komisji Konkursowej;
e) dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii – Członek Komisji Konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Komisji Konkursowej.
5. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii.
6. Celem głównym Konkursu jest: budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz promowanie talentów naukowych.
7. Cele szczegółowe:
a) zachęcenie do nauki racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem;
b) rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży;
c) kształtowanie twórczych i krytycznych postaw młodzieży poprzez swobodę wypowiedzi.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 22 roku życia.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej na jeden z wybranych tematów:
a) Czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?
b) Ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich – jakie perspektywy?
c) Efektywność energetyczna – moda czy konieczność?
d) Co w energetyce może zmienić inteligentny odbiorca energii?
e) Odnawialne Źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?

2. Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez Uczestnika Konkursu rozwiązań, które mogą być zastosowane w praktyce.
3. Najwyżej oceniane będą osiągnięcia własne Uczestników Konkursu, ich osobiste zaangażowanie
i oryginalność pracy konkursowej.
4. Praca konkursowa powinna być wykonana indywidualnie przez Uczestnika Konkursu.
5. Pracę konkursową na podany w ust. 1 temat Uczestnik Konkursu powinien przygotować
w formie pisemnej oraz w formie prezentacji multimedialnej. Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora pracy rozwiązań, które mogą być zastosowane w praktyce.
6. Prace muszą zawierać przypisy dolne i bibliografię.
7. Praca konkursowa powinna liczyć nie mniej niż 8 i nie więcej niż 20 stron formatu A4 tekstu pisanego (bez ilustracji) przy wykorzystaniu edytora tekstu MS WORD. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 30 slajdów.
8. Prezentacja multimedialna powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD lub DVD
w formacie PDF. Nośnik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu.
9. Na nośniku typu CD lub DVD oprócz prezentacji multimedialnej powinien zostać również zapisany plik zawierający imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, datę urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
10. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane razem z pracą konkursową.
11. Prace konkursowe należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Świadomi Klimatu
Al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Konkurs energetyczny”.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac konkursowych
w trakcie przesyłki.
13. Prace konkursowe będą przyjmowane w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku.
14. W przypadku prac konkursowych przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
15. Prace konkursowe zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
16. W przypadku Uczestników Konkursu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszenia do Konkursu dokonuje Dyrektor placówki. W pozostałych przypadkach Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia samodzielnie.
17. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię Uczestnika Konkursu, temat pracy, dokładny adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, adres e-mail, numer telefonu, wiek Uczestnika Konkursu; zaś  w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Dyrektor placówki również nazwisko nauczyciela prowadzącego i adres placówki.
18. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenia, które stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
a) zgodność treści pracy konkursowej z tematem i wartość merytoryczną (max 6 pkt.);
b) walory poznawcze pracy konkursowej (max 6 pkt);
c) kreatywność w podejściu do tematu pracy konkursowej (max 5 pkt.);
d) przydatność w praktyce proponowanych w pracy konkursowej (max 5 pkt.);
e) walory estetyczne pracy konkursowej (max 4 pkt.)
2. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace konkursowe niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie przyjęte normy społeczne.
3. O wynikach Konkursu oraz miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród Uczestnicy Konkursu oraz Dyrektorzy placówek zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.
5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający wyniki Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
6. Po wyłonieniu laureatów zostanie zorganizowana Konferencja podsumowująca Konkurs.
7. W Konferencji wezmą udział osoby zaangażowane w Konkurs, laureaci, władze samorządowe, zaproszeni goście oraz media.
8. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników Konkursu na Konferencję podsumowującą Konkurs.
9. Wybrani przez Komisję Konkursową laureaci Konkursu w dniu rozdania nagród dokonają ustnej prezentacji prac konkursowych.

§5 NAGRODY

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Konkursu.
2. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dowolnych dodatkowych nagród i wyróżnień.
3. Nagrody będą wręczane podczas Konferencji podsumowującej Konkurs, chyba że Organizator postanowi inaczej.
4. Organizator dopuszcza możliwość wysłania nagrody laureatowi za pośrednictwem poczty lub kurierem na koszt laureata Konkursu.
5. Nagrody rzeczowe przyznawane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.

§6 REKLAMACJE

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Przewodnicząca Komisji Konkursowej.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust.4, Uczestnik Konkursu powinien kierować na adres e-mail: astanowski@swiadomiklimatu.pl
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Za bieżącą koordynację Konkursu odpowiedzialna jest dr Halina Rechul.
Dane kontaktowe: kom: 735 950 728 e-mail:halina.rechul@gmail.com

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, czyli Fundacja ŚWIADOMI KLIMATU z siedzibą we Wrocławiu (53-015), Al. Karkonoska 65, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000654573, i będzie je przetwarzać w celach związanych z Konkursem.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych następujące ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zawartych w Załączniku do Regulaminu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 922).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych
z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych może zostać złożone w dowolnej formie na adres Organizatora.
6. Uczestnicy Konkursu, przedstawiciele ustawowi Uczestników Konkursu, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, a także informacji o otrzymanej nagrodzie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy konkursowej nadesłanej na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu, w tym praw autorskich.
2. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy konkursowej przez Organizatora, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe zależne do swej pracy konkursowej na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania pracy konkursowej. Dotyczy to szczególnie: utrwalenia i zwielokrotnienia, obrotu egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, rozpowszechniania – nadawania
i reemitowania, rozporządzania i wykorzystania w części lub całości dla celów marketingowych,
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).
4. Uczestnik Konkursu ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracy konkursowej i/lub w związku
z pracą konkursową praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
5. W przypadku, kiedy w Konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia przedstawiciele ustawowi małoletniego wyrażają zgodę na udział małoletniego w Konkursie i w imieniu małoletniego podpisują oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, przeniesieniu praw autorskich do nadesłanych prac konkursowych oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku małoletniego w celach związanych  z udziałem w Konkursie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora na jego stronie internetowej i stronach internetowych partnerów Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Organizatora czynności objętych Regulaminem.
4. Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem: Facebook Krajowy Konkurs Energetyczny .
5. Adres strony Organizatora Konkursu: www.swiadomiklimatu.pl
6. Partnerem prawnym Konkursu jest: Kancelaria Radców Prawnych Agnieszka Grzywacz, Monika Słowińska-Drewing s.c. z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot.

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »