Regulamin konkursu „Rozpocznij Nowy Rok w ekologicznym stylu!”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

 

Regulamin konkursu w ramach kampanii “Rozpocznij Nowy Rok w ekologicznym stylu!”.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Fundacja Świadomi Klimatu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65 (50-015 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654573. NIP: 8992805402, REGON: 366178071.

2. Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs, jego organizację i przeprowadzenie.

3. Konkurs trwa od 11-01-2024 od godz. 10:00 do 22-01-2024 do godziny 23:59. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Obowiązywać będzie na platformie Facebook, na profilu Fundacja Świadomi Klimatu https://www.facebook.com/SwiadomiKlimatu i jest skierowany do jej użytkowników.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drodze wyboru najlepszego, najbardziej kreatywnego komentarza, spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych w terminie określonym w § 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu, do dnia 11-01-2024 do godz. 23:59 i ogłoszone zostanie za pośrednictwem oficjalnego fanpage Fundacji Świadomi Klimatu na Facebooku.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w poście ogłaszającym wyniki konkursu oraz w wiadomości prywatnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość prywatną Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Konkurs ma na celu szerzenie przez Fundację Świadomi Klimatu dobrych postaw proekologicznych.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Polski, będące fanami oficjalnego fanpage Fundacji Świadomi Klimatu na Facebooku https://www.facebook.com/SwiadomiKlimatu.

2. Konkurs nie jest przeznaczony dla pracowników Fundacji Świadomi Klimatu.

3. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin konkursu.

4. Przedmiotem konkursu jest polubienie posta konkursowego oraz udzielenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jakie są Twoje noworoczne postanowienia na codzienne życie w ekologicznym stylu?”

5. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym fanpage Fundacji Świadomi Klimatu na Facebook.

 

§ 3

NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są: trzy egzemplarze kalendarzy z poradami ekologicznymi na cały rok z ambasadorką Fundacji Świadomi Klimatu, Agnieszki Dygant, z autografami.

2. Wartość każdej z nagród to 90 PLN. Zwycięzca nie jest zobowiązany do opłacenia podatku od nagrody.

3. Nagrodę można odebrać we wskazanym wyżej terminie po wcześniejszym potwierdzeniu przez Zwycięzcę z Organizatorem. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek produkty lub świadczenia.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności zawartej na stronie https://swiadomiklimatu.pl/aktualnosci

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na adres fundacja@swiadomiklimatu.pl, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

a. Pisemna reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji, a także dane umożliwiające udzielenie listownej odpowiedzi przez Organizatora.

b. Reklamacje zgłasza się na adres Organizatora.

c. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Organizatora.

d. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji poinformowany zostanie listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

5. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7. Wysłanie odpowiedzi konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

 

Pobierz regulamin

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »