Regulamin konkursu „Dzień Dziecka z Fundacją Świadomi Klimatu”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Dzień Dziecka z Fundacją Świadomi Klimatu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.Celem konkursu „Dzień Dziecka z Fundacją Świadomi Klimatu” jest zwiększenie świadomości wśród dzieci w dziedzinie ekologii i walki o lepszy klimat. Celem Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działalności w zakresie ekologii, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

2.Organizatorem Konkursu Plastycznego (zwanego dalej – Konkursem) jest Fundacja Świadomi Klimatu (zwane dalej – Organizatorem).

3.Konkurs Plastyczny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Fundacji Świadomi Klimatu.

5.Informacje o Konkursie zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Świadomi Klimatu.

6.Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku szkolnym (do 12. roku życia), zwanych dalej uczestnikami.

7.Osobę upoważnioną do podpisu rozumie się: rodzica, prawnego opiekuna dziecka, opiekuna ustawowego.

8.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9.Konkurs trwa od 1 czerwca do 20 czerwca 2024 roku.

10.W Konkursie wezmą udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i zostaną przekazane do Organizatora, w terminie do 20 czerwca 2024 roku do godz. 23:59 za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u Fundacji Świadomi Klimatu na Facebooku.

11.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25 czerwca 2024 roku.

12.Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs, jego organizację i przeprowadzenie.

 

§ 2 Uczestnicy

 

1.W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym (do 18. roku życia).
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu (dzieci i młodzież pracowników Fundacji Świadomi Klimatu).

2.Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

4.Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu) w wiadomości prywatnej na fanpage’u Fundacji Świadomi Klimatu na Facebooku.

5.W imieniu Uczestnika Konkursu jego prawny opiekun musi wypełnić formularz dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę osób biorących udział w konkursie. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 

1.Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat: stworzenia maskotki .

2.Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest wykonana praca plastyczna w dowolnym formacie i w dowolnej technice, zawierająca elementy ekologiczne.

3.Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.

4.Metryczka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu.

5.Prace dostarczone po określonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

6.Prace konkursowe można przesłać lub dostarczyć w terminie do 20 czerwca 2024 r. do godz. 23:59 w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Fundacji Świadomi Klimatu na Facebooku.

7.Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu.

 

§ 4 Jury

 

1.Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2.Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.

3.Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematy Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.

4.Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

§ 5 Nagrody

 

1.Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami laureatów konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.

2.Główną nagrodą w konkursie jest ufundowanie jednego wyjazdu na ekologiczny obóz letni Eko Summer Camp w Pobierowie o łącznej wartości 2000 zł.

3.Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Świadomi Klimatu oraz jej fanpage’u na Facebooku.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

2.Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

3.Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

4.Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin

b) jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
d) udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
wprowadzenia do pamięci komputera;
publikacji w tytułach Organizatora;
publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.swiadomiklimatu.pl);
5.Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
9.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na adres fundacja@swiadomiklimatu.pl, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 

Pobierz regulamin

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »