STATUT FUNDACJI ŚWIADOMI KLIMATU

§ 1Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Świadomi Klimatu”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”,działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 2016, poz. 40) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja może używać skrótu „Świadomi Klimatu” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja ustanowiona została przez Sebastiana Walerysiaka, zwanego dalej „Fundatorem”.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2 Czas trwania Fundacji


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3 Siedziba i obszar działalności Fundacji


1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Cele Fundacji


1. Celem Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działalności w zakresie ekologii, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
2. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw środowiska.

§ 5 Zasady i zakres działalności Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury oraz biznesu, poświęconych promocji zdrowego stylu życia i ochronie środowiska;
b) popularyzację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym;
c) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska;
d) popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska i promocji zdrowia w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne;
e) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
f) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony środowiska i promocji zdrowia;
g) zbieranie środków i przekazywanie ich na realizację celu fundacji;
h) dofinansowywanie imprez o charakterze sportowym oraz wspieranie inicjatyw proekologicznych;
i) wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz czystszej produkcji;
j) nadawanie różnego rodzaju nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalności Fundacji;
k) propagowanie stosowania rozwiązań wykorzystujących źródła energii mające najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną oraz ciepło ziemi;
l) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska naturalnego;
m) propagowanie idei domów pasywnych w Polsce;
n) organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
o) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badań żywności;
p) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
q) prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
r) propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
s) organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
t) dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska;
u) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 6 Majątek i dochody Fundacji


1. Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w całości przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych).
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) wpływów z wkładów na rachunkach bankowych, z lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
5. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

§ 7 Działalność gospodarcza Fundacji


1. Dla osiągnięcia celów oraz w rozmiarach służących do ich realizacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) wydawania książek (PKD 22.11.Z);
2) wydawania gazet (PKD 22.12.Z);
3) wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
4) wydawania nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);
5) działalności wydawniczej pozostałej (PKD 22.15.Z);
6) działalności poligraficznej pozostałej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 22.22.Z);
7) badań rynku i opinii publicznej (74.13.Z);
8) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.I);
9) badań i analiz technicznych (74.30.Z);
10) reklamy (PKD 74.40.Z);
11) organizacji targów i wystaw (74.87.A);
12) kształcenie ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B);
13) działalności galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E);
14) działalności stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z);
15) działalności związanej ze sportem, pozostałej (PKD 92.62.Z).
3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

§ 8 Organy Fundacji


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji

§ 9 Rada Fundacji


Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 10 Skład Rady Fundacji


1. Rada Fundacji składa się z od jednego do sześciu członków.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu może wchodzić przedstawiciel Fundatora.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, pod warunkiem, że Rada składa się z co najmniej trzech członków. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony prawa wskazania swojego przedstawiciela w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa. śmierci członka Rady oraz w sytuacji opisanej w pkt 7 niniejszego paragrafu.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje .
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 11 Posiedzenia Rady Fundacji


1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12 Zadania Rady Fundacji


1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6) nadzór nad działalnością Fundacji;
7) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 13 Wynagrodzenie członków Rady Fundacji


Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 14 Skład Zarządu Fundacji


1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatora.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Fundacji, w którym Prezesa Zarządu Fundacji wyznacza Fundator.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek jego śmierci i rezygnacji złożonej Radzie Fundacji.
6. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 15 Zadania Zarządu


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym w racie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdania wymagane przepisami prawa.

§ 16 Sposób reprezentacji


1. Prawo do reprezentowania Spółki posiada każdy członek zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu, kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 17 Zmiana Statutu


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

§ 18 Rok obrachunkowy


1. O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy zakończy się w dniu 31.12.2016 r.

§ 19 Połączenie z inną fundacją


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów;
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 20 Likwidacja Fundacji


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

_____________________________
Sebastian Walerysiak - Fundator

Pobierz statut w formacie PDF